To umíme

Služby základní

 • Kategorizace výrobku – zatřídění do sféry regulovaných/neregulovaných a sféry harmonizované/neharmonizované;
 • Zpracování seznamu souvisejících legislativních norem – evropských směrnic v podobě jednotlivých nařízení vlády včetně harmonizovaných českých technických norem či technických předpisů;
 • Stanovení metodiky posuzování shody;
 • Zpracování souboru Průvodní technické dokumentace;
 • Zpracování návodů k použití;
 • Zpracování analýzy rizik;
 • Zajištění ověřovacích zkoušek a certifikací prováděných notifikovanými osobami;
 • Zpracování textace Prohlášení o shodě, ES prohlášení o shodě;
 • Zpracování návrhů a zajištění výrobních štítků a piktogramů pro zbytková rizika, atd.
 • Posouzení bezpečnosti již užívaných výrobků (zejména pro oblast strojních zařízení ve smyslu a rozsahu NV 378/2001 Sb.);
 • Příprava podkladů pro známkoprávní, licenční a patentová řízení.
 • Konzultační činnost k problematice jednotlivých úkonů v procesu uvádění nových výrobků na trh či problematice spojené s užitím výrobků a jejich bezpečnosti;
 • Zastoupení v problematice uvádění výrobků na trh včetně zastoupení při inspekční činnosti státního dozoru.

Služby komplexní

 • Kompletní provedení celého postupu prokazování shody včetně zajištění typových zkoušek i zajištění účasti notifikované osoby na procesu prokazování shody, supervize celého procesu;
 • Provedení analýzy stavu systému „uvádění nových výrobků na trh“ s odkazem na aktuální požadavky a požadované úrovně řešení (tj. výrobků na trh již uvedených);
 • Kompletní zajištění celého postupu v oblasti řízení známkoprávního, patentového, licenčního;
 • Zpracování a zajištění systémového začlenění procesů uvádění nových výrobků na trh v širších souvislostech do soustavy managementu rizik (spolehlivosti, jakosti) daného subjektu;
 • Zastoupení v problematice uvádění výrobků na trh včetně zastoupení při inspekční činnosti státního dozoru;
 • Posouzení a správa systému bezpečnosti užívaného strojního zařízení ve smyslu a rozsahu NV 378/2001 Sb. v aktuálním znění.

Příklad komplexních kontinuálních

 • Správa podsystému „uvádění nových výrobků na trh“, a to v širších souvislostech zastoupení včetně aktualizace podmínek pro posuzování a nadstavby známkoprávní, licenční, patentové s trvalým zajištěním jednotlivých úkonů a začleněného do nadřazeného systému managementu rizik daného subjektu (spolehlivost, jakost).

Shora uvedené není vyčerpávajícím popisem možného, ale příkladem obvyklých úkonů ve vztahu ke korektnímu uvádění výrobků na trh, když příklad komplexních kontinuálních služeb považujeme za cílovou úroveň v poskytování služeb.

 

Proč my …

nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …


2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: