Co je riziko spojen s vrobkem

Rizikem se obecn? rozum kombinace ?etnost a pravd?podobnost vskytu specifikovan nebezpe?n udlosti ?i nsledk? tto udlosti z pouit vrobku. Dle povahy vyvolanch nsledk? lze stru?n? a zjednoduen? (nicmn? nap?. dle IEC 300-3-9) vymezit 4 zkladn kategorie rizik:

 • Riziko individuln - nsledky s ?inkem na jednotlivce;
 • Riziko z vkonu povoln - nsledky s ?inkem na pracovnky;
 • Riziko spole?ensk - nsledky s ?inkem na ve?ejnost;
 • Riziko ekonomick - nsledky s ?inkem na majetek ?i ekonomiku obecn?.

Procesn kroky

Analzou rizik lze nazvat strukturovan proces identifikace a odhadu rizik ve vech shora uvedench kategorich, kdy jeho obsahem jsou zpravidla nejmn? tyto 3 kroky:

 • Odhalen rizikov situace (identifikace)
 • Analza ?etnosti (s jakou pravd?podobnost m?e tato situace nastat)
 • Analza nsledk? (jak mohou bt nsledky).

Metodika analzy rizik

Postupy analzy rizik jsou zpravidla modifikac standardnch metod analzy spolehlivosti a jakkoli lze vychzet ze zobecnitelnch mechanism? vychzejcch z ?SN EN ISO 12100, nelze je uplat?ovat pauln?. K pouit vybran metody ?i postupu je vdy podstatn rozhodnut o rozsahu a hloubce analzy s odkazem na povahu vrobku a zejmna okolnosti aktulnho posouzen, tedy m?e mt povahu jedine?nosti.

Nej?ast?ji pouvan metody

 • FMEA - analza druh? poruchovch stav? a jejich d?sledk? podstatou je zjit?n odpov?di na otzku co se stane, kdy ;
 • ETA - analza stromu udlost induktivnm charakterem podobn FMEA, pracuje pouze s sp?nmi a poruchovmi stavy;
 • PHA - p?edb?n analza nebezpe? zpracovv se seznam nebezpe? a generickch nebezpe?nch situac v provoznch souvislostech uit;
 • FTA - analza stromu poruchovch stav? zaloen na identifikaci podmnek ?i vliv?, je mohou p?isp?t k vymezen nedouc udlosti;
 • HAZOP - analza nebezpe? a provozuschopnosti zaloen na identifikaci nep?edvdanch vliv? implementovanch do vrobku;
 • HRA - posuzovn spolehlivosti lidskho ?initele zaloena na vyhodnocovn vliv? lidskho faktoru na uit vrobku.

V zsad? je vak mon i obvykl uit dalch metod ?i postup?, kter mohou bt i kombinac ?i ?elovou modifikac nap?. shora uvedench.

Hodnocen rizik

Zkladn filosofie - je-li zjit?n stav mezn rizikovosti, je nutn podniknout kroky ke snen rizikovosti ?i jeho pln eliminaci. Mnohdy ale nelze z r?znch p??in zcela rizika eliminovat a riziko z?stane na hranici, kter je ozna?ovna jako zbytkov rizikovost. Pro tuto rove? pot mus bt p?ijata zvltn bezpe?nostn opat?en, kter je pot nutno trvale uplat?ovat p?i uvn vrobku.

Analza rizik v ?ase

Analzu rizik je vhodn provst (opakovan? provd?t) ve fzi p?pravy vrobku k uveden na trh, v n je potencilu efektivnosti npravnch opat?en maximln.

 • p?edvrobn fze produkce novho vrobku potencil zm?n (nap?. pravy konstrukce, nvrhu zm?ny vrobnho procesu, atd.) vysok, rizika lze efektivn? odstranit ?i je podstatn? potla?it;
 • vrobn fze zpravidla vylou?en ?i omezen reln zsah do konstrukce ?i zm?ny vrobnho procesu, npravn opat?en vedou zpravidla pouze k pasivnmu potla?en rizik nap?. upravenm podmnek uvn ?i dovybavenm vstranmi upozorn?nmi pro zbytkov nebezpe?.