Ve vztahu k vrobku je pojmem pon?kud relativnm zejmna proto, e v zsad? nen stanoven taxativn obsah tohoto pojmu a vychz se spe z nutnho obecnho p?edpokladu skladby technick dokumentace (n?kdy ozna?ovan v irm pojet jako pr?vodn dokumentace), kterou lze v obecnch souvislostech stru?n? definovat jako dokumentaci, kter mus umo?ovat posouzen obecn bezpe?nosti ?i shody vrobku s poadavky komoditn? vymezen struktury sm?rnic.

Technick dokumentace vrobku

Mus v nezbytn m?e zahrnovat dokumenty v rozsahu umo?ujcm proveden mechanismu posouzen shody ve fzi nvrhu, vroby a funkce vrobku.

Technick dokumentace m?e mt nestejn rozsah pro jednotliv komodity vrobk?, nicmn? se m za to, e mus obsahovat v irch souvislostech nejmn?:

  • celkov technick vkres vrobku v?etn? podsestav, pop?. schmat jednotlivch obvod? ?i podrobnch vkres?, dopln?nch vpo?ty, vsledky zkouek, atd., kter jsou nezbytn pro kontrolu shody vrobku v dan oblasti i k prokzn zkladnch obecnch poadavk? na zdrav a bezpe?nost;
  • soupis zkladnch poadavk? tohoto vrobku, technickch norem ?i ostatnch technickch specifikac, kter byly pouity p?i konstrukci vrobku;
  • analzu rizik zohled?ujc ?inky vrobku v rmci jeho pouit a jeho vliv na uivatele;
  • bilance a popis metod ur?ench a p?ijatch k eliminaci nebezpe? deklarovanch na zklad? proveden analzy rizik;
  • ostatn technick posouzen ?i certifikty;
  • technick zprvy s vsledky dopl?ujcch zkouek, kter byly provedeny na zklad? vlastnho uven p?mo vrobcem ?i jin pov??en subjekt (laborato?e), jestlie vrobce prohlauje shodu s p?slunou normou v harmonizovan oblasti;
  • nvod k pouit vrobku a obsahujc krom? ostatnho i popis okolnost souvisejcch s jeho balenm, p?epravou, drbou, likvidac, atd.

Kdo je povinen zpracovat pr?vodn dokumentaci

Tuto povinnost m subjekt uvd?jc vrobek na trh, zpravidla vrobce, dovozce ?i k tomuto pov??en t?et strana.

lon doba pr?vodn dokumentace

Spole?n? s ostatnmi souvisejcmi dokumenty vrobku (i ES Prohlen o shod?, atd.) je nutno pr?vodn dokumentaci uchovvat pro pot?eby inspekce po dobu nejmn? 10 let, a to po?naje datem vyroben poslednho vrobku, na n?j se dokumenty vztahuj (jde-li o sriovou vrobu) a tuto vznamnou povinnost mus p?evzt subjekt uvd?jc vrobek na trh i v p?pad?, nen-li vrobce ani zplnomocn?n zstupce usazen v ES.