Technická dokumentace

Ve vztahu k výrobku je pojmem poněkud relativním zejména proto, že v zásadě není stanoven taxativní obsah tohoto pojmu a vychází se spíše z nutného obecného předpokladu skladby technické dokumentace (někdy označované v širším pojetí jako průvodní dokumentace), kterou lze v obecných souvislostech stručně definovat jako dokumentaci, která musí umožňovat posouzení obecné bezpečnosti či shody výrobku s požadavky komoditně vymezené struktury směrnic.

Technická dokumentace výrobku

Musí v nezbytné míře zahrnovat dokumenty v rozsahu umožňujícím provedení mechanismu posouzení shody ve fázi návrhu, výroby a funkce výrobku.

Technická dokumentace může mít nestejný rozsah pro jednotlivé komodity výrobků, nicméně se má za to, že musí obsahovat v širších souvislostech nejméně:

  • celkový technický výkres výrobku včetně podsestav, popř. schémat jednotlivých obvodů či podrobných výkresů, doplněných výpočty, výsledky zkoušek, atd., které jsou nezbytné pro kontrolu shody výrobku v dané oblasti i k prokázání základních obecných požadavků na zdraví a bezpečnost;
  • soupis základních požadavků tohoto výrobku, technických norem či ostatních technických specifikací, které byly použity při konstrukci výrobku;
  • analýzu rizik zohledňující účinky výrobku v rámci jeho použití a jeho vliv na uživatele;
  • bilance a popis metod určených a přijatých k eliminaci nebezpečí deklarovaných na základě provedené analýzy rizik;
  • ostatní technická posouzení či certifikáty;
  • technické zprávy s výsledky doplňujících zkoušek, které byly provedeny na základě vlastního uvážení přímo výrobcem či jiný pověřený subjekt (laboratoře), jestliže výrobce prohlašuje shodu s příslušnou normou v harmonizované oblasti;
  • návod k použití výrobku a obsahující kromě ostatního i popis okolností souvisejících s jeho balením, přepravou, údržbou, likvidací, atd.

Kdo je povinen zpracovat průvodní dokumentaci

Tuto povinnost má subjekt uvádějící výrobek na trh, zpravidla výrobce, dovozce či k tomuto pověřená třetí strana.

Úložní doba průvodní dokumentace

Společně s ostatními souvisejícími dokumenty výrobku (i ES Prohlášení o shodě, atd.) je nutno průvodní dokumentaci uchovávat pro potřeby inspekce po dobu nejméně 10 let, a to počínaje datem vyrobení posledního výrobku, na nějž se dokumenty vztahují (jde-li o sériovou výrobu) a tuto významnou povinnost musí převzít subjekt uvádějící výrobek na trh i v případě, není-li výrobce ani zplnomocněný zástupce usazen v ES.