Uvedení výrobku na trh

Je specifickým mechanismem (okamžikem), který může ve světle rozdílných výkladů postupně vznikajících legislativních norem působit nepříliš určitě, nicméně pro popsání základních okolností tohoto významného okamžiku lze použít např. výklad, vycházející ze znění §2, pís.b) zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění od 20. 7. 2011:

"Uvedení výrobku na trh je první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání nebo nabídnutí k předání výrobku nebo převod vlastnického práva k výrobku za účelem distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie, nestanoví-li zvláštní zákon jinak“.

Poněkud šířeji je možné použít výklad tohoto pojmu s použitím Příručky k zavádění směrnic dle tzv. nového a globálního přístupu (viz kap. 2.3) z něhož je patrné:

 • Výrobek je na trh Společenství uveden, když je poprvé zpřístupněn. To se stane, když je výrobek předán ze stadia výroby se záměrem distribuce nebo používání na trhu Společenství;
 • Pojem uvedení na trh se vztahuje na každý jednotlivý výrobek, nikoli na druh výrobku, a to ať byl vyroben jako jednotlivý kus či v rámci série;
 • Výrobek je předán zplnomocněnou osobou, výrobcem či dovozcem osobě odpovědné za distribuci výrobku či konečným spotřebitelem;
 • Samotné předání výrobku může být za úplatu či bezúplatně, tedy např. prodejem, darováním, vypůjčením, pronájmem, leasingem, atd.;
 • Výrobek je na trh uveden také nabídnutím k předání, tedy zpřístupněním ve vlastním distribučním řetězci s úmyslem předat jej konečnému spotřebiteli.

I výrobky vyrobené nebo dovezené k zajištění provozních potřeb při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců či výrobky poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy, pokud to stanoví nařízení vlády pro vymezenou kategorii výrobků, jsou uvedeny na trh.

Nutnou podmínkou v uvedení výrobku na trh je skutečnost, že ustanovení příslušné národní legislativy musí splňovat výrobek při každém uvedení na trh.

Proces uvedení výrobku na trh je tedy poněkud odlišný od prodeje výrobku, když uvedení na trh nemusí nutně znamenat realizovaný prodej předmětného výrobku.

Kdy není výrobek uveden na trh

Výrobek není uveden na trh, když:

 • je určen k vývozu mimo území ES, tedy do „třetího prostoru“;
 • je předán jinému výrobci za účelem jeho dalšího „zpracování“ (např. jeho začleněním do jiného výrobku, úpravě výrobku, atd.);
 • je původem mimo prostor ES předáván dovozci k zajištění posouzení shody výrobku s národní legislativou;
 • je určen k prezentaci a tato skutečnost je na něm výslovně vyznačena (např. pro účely výstav, veletrhů, předváděcích akcí, atd.);
 • nebyl zpřístupněn a je umístěn ve skladu výrobce či dovozce;
 • nebyl vyroben ani dovezen, ale jsou prováděny úkony ke zjištění zájmu na trhu.