P?i rozmanitosti vvojovch postup? ?i p?pravy novch vrobk? p?ed jejich uvedenm na trh, nelze zcela zohlednit vechny variantn kony v?etn? jejich sledu, nicmn? pro jednoduchost lze zkladn postupy formulovat v podob? zobecn?n, kdy plat, e smyslupln? a pln? proveden proces p?pravy vrobku na jeho uveden na trh s ohledem na jeho bezpe?nost a soulad s o?ekvnm spole?nosti, ji je pro samotn vrobek vznamnm p?nosem.

Nae postupy

  • Ur?en vrobkov skupiny kategorizac vrobku a z toho plynouc
  • formulace o?ekvn spole?nosti v podob? poadavk? legislativnho rmce soupis dot?ench legislativnch p?edpis? k
  • formulaci limit? a korektiv? ?een bezpe?nosti vrobku
  • proveden po?te?n simulace analzy rizik (a to i v nvrhov fzi), kdy zejmna v p?pad? skute?nho vvoje novho vrobku lze p?edpokldat opakovan proveden analzy rizik s odkazem na vvojov mutace vrobku ve stavu ideovho nvrhu, prototypu a srii vyrobenho v?etn? ov??en stability vrobnho prost?ed a technologickch postup?.
  • d?sledkem vodnch etap je mimo jin vymezen rozsahu a obsahu Poadavk? na technickou dokumentaci a
  • stanoven zp?sobu ov??en a prokzn shody
  • zv?re?nou etapou ve sledu kon? uveden novho vrobku na trh je vlastn proces prokzn shody vrobku ?i dokonce mechanism? jeho trval produkce s legislativnmi poadavky a
  • doloen tohoto sp?nho procesu dokumentem oprav?ujcm ke skute?nmu a faktickmu uveden vrobku na trh prost?ednictvm (ES) Prohlen o shod?.

m?rn? postupujeme i u vrobk? ji umst?nch na trh bez aktuln? platn dokumentace prokazujc jejich bezpe?nost.

Jedine?nost ?een

Je vytvo?ena rozmanitost vrobkovch skupin, dynamikou legislativnch zm?n a neexistenc jednotn metodiky, a to i jakkoli lze pout mnohch ov??ench postup?.

 

Proč my …

slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …


2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: