Jak to děláme

Při rozmanitosti vývojových postupů či přípravy nových výrobků před jejich uvedením na trh, nelze zcela zohlednit všechny variantní úkony včetně jejich sledu, nicméně pro jednoduchost lze základní postupy formulovat v podobě zobecněné, když platí, že smysluplně a úplně provedený proces přípravy výrobku na jeho uvedení na trh s ohledem na jeho bezpečnost a soulad s očekáváním společnosti, již je pro samotný výrobek významným přínosem.

Naše postupy

  • Určení výrobkové skupiny kategorizací výrobku a z toho plynoucí
  • formulace očekávání společnosti v podobě požadavků legislativního rámce – soupis dotčených legislativních předpisů k
  • formulaci limitů a korektivů řešení bezpečnosti výrobku
  • provedení počáteční simulace analýzy rizik (a to i v návrhové fázi), když zejména v případě skutečného vývoje nového výrobku lze předpokládat opakované provedení analýzy rizik s odkazem na vývojové mutace výrobku ve stavu ideového návrhu, prototypu a sérii vyrobeného včetně ověření stability výrobního prostředí a technologických postupů.
  • důsledkem úvodních etap je mimo jiné vymezení rozsahu a obsahu Požadavků na technickou dokumentaci a
  • stanovení způsobu ověření a prokázání shody
  • závěrečnou etapou ve sledu úkonů uvedení nového výrobku na trh je vlastní proces prokázání shody výrobku či dokonce mechanismů jeho trvalé produkce s legislativními požadavky a
  • doložení tohoto úspěšného procesu dokumentem opravňujícím ke skutečnému a faktickému uvedení výrobku na trh prostřednictvím (ES) Prohlášení o shodě.

Úměrně postupujeme i u výrobků již umístěných na trh bez aktuálně platné dokumentace prokazující jejich bezpečnost.

Jedinečnost řešení

Je vytvořena rozmanitostí výrobkových skupin, dynamikou legislativních změn a neexistencí jednotné metodiky, a to i jakkoli lze použít mnohých ověřených postupů.

 

Proč my …

Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …


2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: