Kategorizace výrobku

Je nutnou úvodní fází v rámci mechanismu uvádění nového výrobku na trh (vztahuje se i na použité či repasované) a probíhá v zásadě ve dvou krocích.

Regulované výrobky

Posouzení příslušnosti výrobku do regulované oblasti je prvním stupněm kategorizace výrobku a obecně představuje rozdělení na výrobky obsahující vyšší rizika z pohledu bezpečnosti a naopak.

  • Výrobky regulované (stanovené) – vyžadují provedení stanoveného procesu posouzení shody, když cílovým výstupním dokumentem mechanismu posouzení je poté (ES) Prohlášení o shodě;
  • Výrobky neregulované - platí pro ně „pouze“ obecné požadavky na bezpečnost a prokazování shody není nutností, ale možností.

Harmonizovaná oblast technické legislativy

Zařazení výrobku do sféry harmonizované či neharmonizované je obvyklým druhým stupněm kategorizace vycházejícím z definice harmonizovaných ČSN. Pro zjednodušení lze označit za harmonizovanou ČSN takovou, která přejímá plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob.

Dokladem skutečnosti, že výrobek naplňuje podmínky pro jeho uvedení na trh v harmonizovaných předpisech je ES Prohlášení o shodě. V našem právním systému je harmonizovaná sféra představována zejména zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky včetně jednotlivých nařízení vlády tento zákon doplňující.

Pro výrobky v neharmonizované sféře je výchozí normou zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění a zároveň pro ni platí tzv. institut vzájemného uznání (týká se výrobků na evropském trhu neharmonizovaných), vycházející z předpokladu, že je-li zboží dobré pro spotřebitele jednoho členského státu (tj. odpovídá místním požadavkům), je dobré i pro spotřebitele z ostatních členských států a musí v nich být proto umožněn prodej tohoto zboží. Vedle členských států EU se tento princip aplikuje i na členské státy Evropského hospodářského prostoru (tj. kromě EU navíc Norsko, Lichtenštejnsko a Island) a Turecko.

Kde jsou vidět harmonizované ČSN

Jsou oznamovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví stejně jako jejich změny nebo zrušení. V oznámení uvádí také technický předpis (nařízení vlády vydané k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), k němuž se tyto normy vztahují. Har-monizované sféry se tedy týkají jednotné předpisy platné pro všechny členské státy EU.