Je nutnou vodn fz v rmci mechanismu uvd?n novho vrobku na trh (vztahuje se i na pouit ?i repasovan) a probh v zsad? ve dvou krocch.

Regulovan vrobky

Posouzen p?slunosti vrobku do regulovan oblasti je prvnm stupn?m kategorizace vrobku a obecn? p?edstavuje rozd?len na vrobky obsahujc vy rizika z pohledu bezpe?nosti a naopak.

  • Vrobky regulovan (stanoven) vyaduj proveden stanovenho procesu posouzen shody, kdy clovm vstupnm dokumentem mechanismu posouzen je pot (ES) Prohlen o shod?;
  • Vrobky neregulovan - plat pro n? pouze obecn poadavky na bezpe?nost a prokazovn shody nen nutnost, ale monost.

Harmonizovan oblast technick legislativy

Za?azen vrobku do sfry harmonizovan ?i neharmonizovan je obvyklm druhm stupn?m kategorizace vychzejcm z definice harmonizovanch ?SN. Pro zjednoduen lze ozna?it za harmonizovanou ?SN takovou, kter p?ejm pln? poadavky stanoven evropskou normou nebo harmoniza?nm dokumentem, kter uznaly orgny Evropskho spole?enstv jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, kter byla jako harmonizovan evropsk norma stanovena v souladu s prvem Evropskch spole?enstv spole?nou dohodou notifikovanch osob.

Dokladem skute?nosti, e vrobek napl?uje podmnky pro jeho uveden na trh v harmonizovanch p?edpisech je ES Prohlen o shod?. V naem prvnm systmu je harmonizovan sfra p?edstavovna zejmna zkonem ?. 22/1997 Sb. o technickch poadavcch na vrobky v?etn? jednotlivch na?zen vldy tento zkon dopl?ujc.

Pro vrobky v neharmonizovan sf?e je vchoz normou zkon ?. 102/2001 Sb. o obecn bezpe?nosti vrobk? v platnm zn?n a zrove? pro ni plat tzv. institut vzjemnho uznn (tk se vrobk? na evropskm trhu neharmonizovanch), vychzejc z p?edpokladu, e je-li zbo dobr pro spot?ebitele jednoho ?lenskho sttu (tj. odpovd mstnm poadavk?m), je dobr i pro spot?ebitele z ostatnch ?lenskch stt? a mus v nich bt proto umon?n prodej tohoto zbo. Vedle ?lenskch stt? EU se tento princip aplikuje i na ?lensk stty Evropskho hospod?skho prostoru (tj. krom? EU navc Norsko, Lichtentejnsko a Island) a Turecko.

Kde jsou vid?t harmonizovan ?SN

Jsou oznamovny ve V?stnku ?adu pro technickou normalizaci, metrologii a sttn zkuebnictv stejn? jako jejich zm?ny nebo zruen. V oznmen uvd tak technick p?edpis (na?zen vldy vydan k proveden zkona ?. 22/1997 Sb., o technickch poadavcch na vrobky a o zm?n? a dopln?n n?kterch zkon?, ve zn?n pozd?jch p?edpis?), k n?mu se tyto normy vztahuj. Har-monizovan sfry se tedy tkaj jednotn p?edpisy platn pro vechny ?lensk stty EU.