Dozor nad bezpečností výrobků

Základní úroveň dozoru nad bezpečností výrobku

Spočívá v kontinuálním dodržování interních mechanismů subjektu uvádějícího výrobek na trh či pověřených třetích osob dle zvoleného postupu k prokazování shody.

Veřejnoprávní úroveň dozoru nad bezpečností výrobku

Základním inspekčním orgánem ve veřejnoprávní regulaci technické legislativy pro kontrolu výrobků s ohledem na jejich bezpečnost v oblasti harmonizované je, ve smyslu zákona č. 64/1986 Sb. v aktuálním znění, Česká obchodní inspekce, která je oprávněna provádět kontroly vlastností výrobků z hlediska jejich bezpečnosti, v tom zejména:

  • vyžadovat potřebné informace a dokumentaci potřebnou k posouzení bezpečnosti a k dohledání původu výrobku od kontrolovaných osob;
  • odebírat výrobek nebo vzorek ze série výrobku a podrobovat je kontrole bezpečnosti;
  • kontrolovat, zda skutečné vlastnosti výrobku odpovídají požadavkům na bezpečnost;
  • posuzovat, zda výrobek, jenž má být uveden na trh, obsahuje analýzu rizik v nezbytném rozsahu včetně upozornění na rizika, která použití výrobku může vyvolat;
  • informovat včas a vhodným způsobem osoby, které mohou být vystaveny riziku vyvolanému výrobkem, o tomto riziku;
  • zakázat, po dobu potřebnou k provedení kontroly, uvádění na trh, nabízení nebo
    vystavování výrobku nebo série výrobku, pokud existují odůvodněné informace, že tento výrobek je nebezpečný či již bylo prokázáno, že výrobek nesplňuje atributy bezpečnosti;
  • nařídit okamžité stažení výrobku nebo série výrobku, jež jsou nebezpečné a které již byly uvedeny na trh, popřípadě nařídit zpětné převzetí nebezpečného výrobku od spotřebitele, pokud tak výrobce nebo distributor neučiní,
  • zajistit, pokud je to nutné, při splnění stanovených podmínek i likvidaci nebezpečných výrobků;
  • ukládatsankce.