Bezpečný výrobek

Pro oblast uvádění výrobků na trh, je možné na tento termín pohlížet z několika hledisek, nicméně nejvhodnějším se jeví použití definice tzv. obecné bezpečnosti výrobku vycházející z textace §3, odst. 2, zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, kde je bezpečný výrobek definován takto:

bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku, přičemž se sledují z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitele zejména tato kritéria:

  • vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, poskytnutí návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsob označení, způsob provedení a označení výstrah, návod na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších údajů a informací poskytovaných výrobcem; údaje a informace musí být vždy uvedeny v českém jazyce,
  • vliv na další výrobek, za předpokladu jeho užívání s dalším výrobkem,
  • způsob předvádění výrobku
  • rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.