Kdo chce vyrb?t ?i dovet vrobky, mus zrove? znt vechna rizika spojen s jejich produkovnm a uvnm i vechny technick a prvn aspekty, kter tato rizika omezuj ?i odstra?uj

Pojem bezpe?nosti

Je jednm z dominantnch jakostnch znak? produktu kdy se vztahuje nejen na vrobky, ale tak na procesy a zjednoduen? lze konstatovat, e bezpe?nost lze tak chpat jako stav produktu, u n?ho je p?i jeho uvn k p?edem stanovenmu ?elu riziko jmy uivatele eliminovno ?i omezeno na rove? p?ijatelnou.

Legislativn dimenze bezpe?nosti produktu

Je obsaena v ?ad? nrodnch prvnch legislativnch dokument? i v podob? prvn? zvaznch poadavk? v?etn? postup? prokazovn jejich pln?n, kdy na rovni industriln je zpravidla sou?st managementu jakosti ?i spolehlivosti.

Regulaci obecn bezpe?nosti vrobku a prvn regulaci spot?ebitele tvo? u ns, krom? skute?n? obecnho prvnho prost?ed v rmci Ob?anskho zkonku, zejmna zkon 59/1998/Sb. o odpov?dnosti za kody zp?soben vadami vrobk? a zkon ?. 634/1992 Sb. o ochran? spot?ebitele, a pokud lze pominout v tomto v?tu jednotliv zkony pro vymezen vrobky ( m.j. l?iva, potraviny, ) ?i vrobky v ur?itch specifickch oblastech (m.j. atomov energie pro mrov ?ely, ), je skute?n? specifickou a zkladn vchoz normou pro harmonizovan prost?ed a ?ely mechanism? posuzovn shody zkon ?. 22/1997 Sb. o technickch poadavcch na vrobky v aktulnm zn?n a zejmna s touto normou souvisejc na?zen vldy pro vrobky z jednotlivch komodit a tento zkon je dopln?n zkonem ?. 102/2001 Sb. v aktulnm zn?n o obecn bezpe?nosti vrobk?, jako zkladn norma pro oblast neharmonizovanou.

Odpov?dnost za bezpe?nost vrobku

Zkon ?. 22/1997 Sb. v aktulnm zn?n jednak nov? pojmenoval prvn pravu bezpe?nho vrobku v duchu sm?rnice Rady ?. 92/59/EHS a zrove? provedl nep?ehldnuteln odsttn?n odpov?dnosti za bezpe?nost vrobk? p?esunem odpov?dnosti za bezpe?nost vrobk? od sttu (viz p?vodn? dle zkona ?. 30/1968 Sb.) na vrobce a dovozce, kdy zrove? prost?ednictvm jednotlivch na?zen vldy zejmna upravuje:

 • zp?soby stanovovn technickch poadavk? na vrobky (v jednotlivch komoditch), kter by mohly ohrozit zdrav nebo bezpe?nost osob, majetek ?i prost?ed (tzv. oprvn?n zjem);
 • prva a povinnosti subjekt?, uvd?jcch na trh vrobky, kter by mohly ohrozit oprvn?n zjem;
 • prva a povinnosti subjekt? pov??ench k ?innostem normotvornm ?i se sttnm zkuebnictvm, kdy p?i specifickm posuzovn bezpe?nosti vrobk? dle jejich povahy jsou zejmna sledovny:
  • vlastnosti vrobk?, a to v?etn? jejich deklarovan ivotnosti, sloen, nvod? na mont, uveden do provozu a uit v?etn? vymezen prost?ed pro jejich uit, drbu a jejich likvidaci, balen, atd. a to ve v nrodnm, tedy ?eskm jazyce;
  • zp?soby p?edvd?n vrobku, jeho ozna?en v?etn? jakchkoli dalch daj? poskytnutch vrobcem;
  • vymezen skupin uivatel?, kter mohou bt uitm vrobku vn? ohroeny (m.j. d?ti, ..);
  • vlivy vrobku na vrobky dal, lze-li p?edpokldat jejich spole?n uvn.
 

Proč my …

slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...


2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: