Technické požadavky na výrobky

Tento termín je skutečně široce implementován v řadě právních předpisů pro různorodé skupiny výrobků, když je zřejmé, že jednoznačná univerzální deklarace pro tento pojem není možná. Nicméně lze popsat zobecnitelný rozsah vymezením aspoň základních oblastí technických požadavků na výrobky např. takto:

  • technická specifikace obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo technické normě, která stanoví požadované vlastnosti výrobku, kterými jsou zejména jakostní znaky, užitné vlastnosti, bezpečnost, požadavky na jeho název, pod nímž je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku včetně specifikace zkušebních metod, požadavky na balení, označování výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo technickými normami, popis výrobních metod či procesů majících vliv na vlastnosti výrobku;

  • jiné požadavky nezbytné zejména z důvodu ochrany oprávněných zájmů či ochrany spotřebitele a týkající se především životního cyklu výrobku poté, co byl uveden na trh, popřípadě i do provozu, tj. např. podmínky používání, recyklace, opětovného použití nebo likvidace výrobku, a to pokud takové podmínky mohou podstatně ovlivnit složení či povahu výrobku nebo jeho uvedení na trh, popřípadě do provozu.

Výchozím dokumentem pro definici technických požadavků na výrobek je zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a jednotlivá nařízení vlády k tomuto základnímu dokumentu.