Označení CE

Význam označení CE na výrobku

Samotné označení CE, jímž jsou výrobky opatřeny, vyjadřuje skutečnost, že subjekt, který připojil k výrobku toto označení (či za jeho označení odpovídá) ověřil, že výrobek je ve shodě se všemi směrnicemi společenství pro plnou harmonizaci dle zásad globálního přístupu, které se na něj vztahují a že byl podroben všem stanoveným postupům posuzování shody, tj. splňuje technické požadavky stanovené ve všech NV, která se na něj vztahují a která toto označení stanovují či umožňují a že byl při posouzení shody dodržen stanovený postup.

Konstatování shody prostřednictvím uplatnění značky CE se přitom neomezuje pouze na základní požadavky týkající se např. bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví, ochrany spotřebitele, atd., protože určité směrnice mohou ukládat i zvláštní povinnosti, které netvoří nezbytně součást základních požadavků.

Pravidla pro připojení označením CE jsou stanovena rozhodnutím EP a Rady č. 768/2008/ES.

Tvar, formy a umístění značky CE

Značka „CE“ má stanovené grafické proporce (pozor nezaměnit např. se značkou CE – China Export) blíže vymezené v rámci Přílohy II k Nařízení EP a Rady č. 765/2008/ES.

Označením CE musí být označen:

  • výrobek či jeho štítek;
  • obal, pokud existuje a pouze pokud to není možné s ohledem na povahu výrobku přímo na výrobek;
  • průvodní dokumenty, jestliže příslušné směrnice tyto dokumenty stanoví.

Označení CE musí být provedeno viditelně, čitelně a nesmazatelně.

Označování výrobku značkou CE není zcela libovolné, když je pro významné množství výrobků podléhajících harmonizovaným normám povinné (je stanoveno zákonem) a pokud tento stanovený výrobek označení CE postrádá, výrobce nepochybně porušuje zákon, za což lze spíše očekávat postih. Naopak není-li výrobek stanoven k označení povinně, neznamená tato skutečnost libovůli v označování, ale v tomto případě výrobce výrobek značkou CE nesmí označit.