Nový legislativní rámec ES

Nový přístup k technické harmonizaci a normalizaci

V roce 1985 stanovila Evropská komise svým usnesením Rady EK č. 85/C136/01 tzv. „Nový přístup k technické harmonizaci a normalizaci“, když základním dokumentem směrnic tohoto „nového přístupu“ je směrnice Rady č. 92/59/EHS o všeobecné bezpečnosti výrobků a směrnice Rady č. 83/189/EEC o postupu při poskytování informací pro oblast norem a technických předpisů, později aktualizované směrnicí Rady č. 88/182/EEC a směrnicí Rady č. 94/10/EEC.

Globální přístup k posuzování shody

V roce 1989 byl usnesením Rady č. 90/C10/01 stanoven tzv. Globální přístup k posuzování shody, který se zabývá principy zkoušení a certifikace a také vzájemným uznáváním výsledků těchto zkoušek a certifikací, když tzv. modulární systém jednotlivých postupů posuzování shody pro připojování a používání označení shody CE byl stanoven rozhodnutím Rady 93/465/EHS v roce 1993.

Nový legislativní rámec

Postupné upřesňování pravidel platných zejména pro volný pohyb výrobků, zejména v dimenzi ES, bylo završeno revizí „nového přístupu“, a to v podobě tzv. Nového legislativního rámce (někdy též zkráceně NLF), který byl podstaven na třech základních legislativních pilířích – dokumentech:

  • Nařízením EP a Rady č. 765/2008/ES z 9. 7. 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků trh, pravidla kontroly nad výrobky z třetích zemí a pravidla pro označování CE, a kterým se zrušuje nařízení č. 339/93/ES.
  • Nařízením EP a Rady č. 764/2008/ES, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES.

Poskytnutí zcela vyčerpávající informace o produkci legislativních norem evropského střihu není 
cílem textu a výše uvedený stručný výčet je spíše úvodem pro stručnou formulaci efektu bouřlivě se vyvíjející evropské legislativy v této oblasti pro náš národní prostor …